Főoldal » Felvételi » Szükséges iratok felvételizőknek

Szükséges iratok felvételizőknek

2017. március 09.

1. A felvételire való beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

 

A felvételire való beiratkozás személyesen történik, a személyazonossági igazolvány/útlevél, illetve az alábbi iratok alapján. A beíratást a jelentkező nevében más személy is végezheti, meghatalmazás alapján. Az iratok másolatának eredeti példánnyal való megfelelőségét a beiratkozás során az erre kinevezett egyetemi alkalmazottak hitelesítik, majd az eredeti iratokat visszaadják a tulajdonosnak.

ALAPKÉPZÉS (BSc) esetén

 
a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije vagy hitelesített másolata. A 2017-ben érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket, a középiskolai átlagot, és tartalmazza az érvényességet, meg azon megjegyzést, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. A sikeresen felvételizők az egyetemre való beiratkozáskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja és eredeti oklevelét ott tárolják – az érintett intézmény által kiállított igazolást is.
c) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
d) 2 db. 3 x 4-es fénykép;
e) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
f) személyi igazolvány fénymásolata;
g) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;
h) irattartó.
 

2. Esetenként még szükségesek a következők:

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata;
b) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije vagy hitelesített másolata a másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében;
c) a tantárgyversenyeken és más versenyeken elért I., II. és III. helyezést igazoló oklevél, valamint az eredmények elismertetése érdekében a kar vezetőségéhez írt kérvény;
d) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok.

e) külföldön szerzett érettségi/egyetemi oklevél elismeréséről szóló okirat (további információk itt)

MESTERI képzés (MSc) esetén

 
a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije vagy hitelesített másolata. 
c) egyetemi oklevél (a 84/1995 sz. törvény alapján szerzett, vagy a 288/2004-sz. törvény szerint szerzett, legalább licensz szintű diploma  vagy ezeknek megfelelő külföldi oklevél elismerési bizonyítványa – atestat de echivalare), vagy az oklevelet helyettesítő igazolás eredetije, illetve hitelesített másolata a más egyetemen is képzésben lévő jelentkezők esetében.
d) oklevélmelléklet (supliment la diplomă) vagy törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) eredeti példánya, illetve másolata, más egyetemről származó jelentkezők esetében;
e) nyelvi kompetencia bizonylat ;
f) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
g) 2 db. 3 x 4-es fénykép;
h) születési bizonyítvány eredetije vagy másolata;
i) személyi igazolvány fénymásolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat vagy a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentést igazoló iratok;
k) irattartó.
 
2. Esetenként még szükségesek a következők:
 
a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata;
 

3. A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek a következő jelentkezők: 

a) félárvák és árvák; 
b) akik gyermekotthonban nevelkedtek; 
c) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve 
nyugdíjas szülőket is); 
d) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei; 
e) a Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei. 
 
4. A beiratkozási kérelemben a jelentkező megjelöli a felvételi vizsga nyelvét, és azt, hogy igényeli-e a tandíjas helyet abban az esetben, ha tandíjmentes helyre nem nyer felvételt. Önköltségesen (is) működő szakok esetében a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a teljes tandíjat, amennyiben ilyen helyre jut be. Amennyiben egy képzési ágon belül több szakra szerveznek felvételit, illetve több képzési ágra azonosak a felvételi kritériumok, a beiratkozási lapon kell a jelentkezőnek kiválasztania a szakokra/képzési ágakra való bejutás sorrendjét. A megjelölt opciókon nem lehet változtatni a beiratkozások lezárulta után. A jelentkező köteles minden, a hivatalos rendelkezések által előírt adatot korrekt módon közölni a beiratkozási ívben. Hiányos jelentkezési iratcsomó nem vehető figyelembe.
 
5. A szóbeli és/vagy írásbeli felvételi vizsgát lebonyolító alapképzési szakokon a beiratkozáskor felvételi igazolványt állítanak ki, amellyel a felvételiző a felvételi teljes időtartama alatt igazolhatja magát. A vizsgákon való részvételkor a személyazonossági igazolvány is szükséges a felvételiző azonosításához.
 
6. A Kari Felvételi Bizottság a beiratkozás időszaka alatt naponta jelentést tesz az Egyetemi Felvételi Bizottságnak a jelentkezők számának összesítéséről.
 
7. Sikertelen felvételi vagy a felvételitől való visszalépés esetén a felvételi dosszié a személyazonossági felmutatása alapján személyesen vagy a jelentkező által írásban megbízott személy útján vehető át.
 
8. Azon szakok esetében, ahol a felvételi írásbeli vagy szóbeli vizsgát/interjút is tartalmaz, a jelentkező visszaigényelheti a beiratkozási díj 75%-át, ha a felvételi dossziét legalább 24 órával a vizsga megkezdése előtt visszavonja.