Főoldal » Hallgatók » Ösztöndíjak

Ösztöndíjak

2017. május 11.

A Sapientia EMTE bármely hallgatója jogosult tanulmányi, szociális, illetve érdemösztöndíjra, amennyiben teljesíti az ösztöndíj megítélésének feltételeit. Az érdem, illetve tanulmányi és a szociális ösztöndíj halmozható, azonban az Egyetemen két párhuzamos képzésben részt vevő diák csak egy szakon jogosult ösztöndíjra, és csak egy képzési ciklusnak megfelelő ideig.

Az összeg a tanulmányi és a rendes vizsgaidőszak időtartamára szól, a pótvizsgaidőszak és vakációk idején már nem folyósítandó. Az ösztöndíjakat az alapképzésben részt vevő nappali tagozatos diákok számára félévenként ítéli meg a kari ösztöndíjbizottság. A leosztás a különböző szakok hallgatói létszámával arányosan történik. A tanulmányi és érdemösztöndíjak megítélése az előző félévre számított kreditekkel súlyozott átlag alapján történik. A tanulmányi ösztöndíjak az érdemösztöndíjak kiosztása után kerülnek megállapításra, az utolsó érdemösztöndíjas hallgató tanulmányi átlageredményétől kiindulva. Az ösztöndíjban csak azok a tantárgyakból elért kreditek számítanak, amelyeket a hallgató a Sapientia EMTÉ-n vett fel és teljesített (ez alól kivételt képeznek az Egyetem által jóváhagyott részképzésben részt vett hallgatók). Az egyetem által meghirdetett magyar művelődéstörténet tantárgycsomagból szerzett kreditek és jegy helyettesíthetik valamely teljesített kötelezően választandó szaktantárgy kreditjeit és jegyét az ösztöndíjátlag kiszámításakor.

Érdemösztöndíj

Érdemösztöndíjra jogosultak azok a hallgatók, akik legalább egy fél évet tanultak már az intézményben.

Az ösztöndíj értéke havi 300 lej.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra jogosultak azok a hallgatók, akik

- teljesítik a Kari Ösztöndíjtanács javaslatára a Kari Tanács által jóváhagyott tanulmányi átlageredmény alsó küszöbét az adott félévet megelőző teljes tanulmányi időszaknak megfelelő kreditszám összegét a kötelező és kötelezően választható tantárgyakból, vagy a felvételin elég magas pontszámot értek el

- az ösztöndíj elnyerése előtt és után is eleget tesznek óralátogatási kötelezettségeiknek

A tanulmányi ösztöndíj értéke havi 220 lej.

Szociális ösztöndíj

Szociális ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók, akik

- legalább 20 kreditet teljesítettek az előző félévben (kötelező és választandó tantárgyakból)

- árvák, félárvák vagy gyermekotthonban nőttek fel, krónikus vagy súlyos betegségben szenvednek, vagy családjukban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori bruttó országos minimálbér nettó értékét.

A szociális ösztöndíj összege havonkénti 180 lej, 150 lej vagy 120 lej.

Ferber-ösztöndíj

Ferber Miklós, az Eastern Michigan University Ipari technológia Karának tanára már az alapításától kezdve támogatta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, 2007-től pedig a kolozsvári kar Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakát is.

Az ő jóvoltából minden évben egy Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakos hallgató ösztöndíjban részesülhet. Az ösztöndíj 500 USD/év értékű összeget jelent, melyet a hallgató egy összegben kap meg a tanév elején az előző évi teljesítménye függvényében. Egy hallgató csak egyszer részesülhet Ferber-ösztöndíjban a képzés ideje alatt.

 

Ferber-ösztöndíjasaink listája

 

HALLGATÓ NEVE   DÍJAZÁS TANÉVE
Székely Tünde

2007/2008

Polgár Dalma 2008/2009
Bánkúti Henrietta 2009/2010
Vicsai Nóra 2009/2010
Pap Kinga 2010/2011
Szabó Andrea 2010/2011
Hegyi Noémi 2011/2012
Kali Karola 2011/2012

Nemet Brigitta

2012/2013
Csilip Andrea

2014/2015

Török Ferenc 2015/2016
Varga Szilvia 2016/2017
Simon Eszter 2017/2018
Szabó Hunor 2018/2019
Keszeg Erika

2018/2019

 

Sapientia Maximus díj

A Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsának kitüntetése a SAPIENTIA MAXIMUS HALLGATÓI DÍJ, a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos munka elismeréseként. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll, annak átadására a kari évzáró ünnepségek alkalmával kerül sor.

A Sapientia Maximus hallgatói díj a következő kategóriákban kerül kiosztásra:

 Műszaki Tudományok
  1. Agrártudományok
  2. Természettudományok
  3. Humántudományok
  4. Társadalomtudományok
  5. Közgazdaság- és jogtudomány

Az alapképzési és mesterszakok tudományterületekre való besorolása ITT található.

 
Az Egyetemi Tehetséggondozási Tanács végzi a pályázatok értékelését, és dönt a díj odaítéléséről. A pályázat elbírálása során figyelembe vett kritériumok ITT olvashatók. A díj odaítéléséhez az alapképzéses hallgatók esetében minimum 50 pontot, míg a mesterszakos hallgatók esetében minimum 80 pontot kell a pályázónak elérnie.
 
SAPIENTIA MAXIMUS DÍJASAINK LISTÁJA:
 
 
HALLGATÓ NEVE DÍJAZÁS TANÉVE
Sarány Orsolya 2018/2019
Varga Szilvia*

2018/2019 

2019/2020

Keszeg Erika 2019/2020