Prima pagina » Admitere » Acte necesare la înscriere

Acte necesare la înscriere

1. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: 
 
a) fişă de înscriere (în limba română şi maghiară) care se completează la înscriere; 
b) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) în original sau copie legalizată. 
Absolvenţii promoţiei 2014 pot depune adeverinţă şcolară echivalentă, care conţine 
media examenului de bacalaureat, rezultatele obţinute la unele discipline de 
bacalaureat, sau media unor discipline studiate în liceu, care constituie criterii de 
selecţie la admitere. Candidaţii admişi sunt obligaţi ca la înscrierea la studii să 
depună diploma în original (sau adeverinţa de la universitatea la care studiază) la 
decanatul facultăţii. 
d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul de şcoală; 
e) 3 fotografii 3 x 4; 
f) copia legalizată a certificatului de naştere; 
g) copia actului de identitate; 
h) chitanţa pentru plata taxei de admitere; 
i) dosar plic. 
 
2. Alte acte necesare, după caz: 
 
a) copia legalizată a certificatului de căsătorie, sau altui act referitor la schimbarea 
numelui; 
b) diploma de studii universitare de licenţă (sau adeverinţă de înlocuire a acestuia) în 
original sau copie legalizată, în cazul candidaţilor la a doua facultate şi la programe 
master; 
c) diplomele obţinute la concursuri sau olimpiade şi cererea adresată conducerii 
facultăţii pentru recunoaşterea acestora; 
d) certificat de competenţă lingvistică, pentru candidaţii la studii de master
e) acte doveditoare pentru scutire de la plata taxei de admitere. 
 
3. Sunt scutiţi de plata taxei de admitere următorii candidaţi: 
 
a) orfanii de un părinte sau ambii părinţi; 
b) cei care au crescut în case de copii; 
c) copiii cadrelor didactice sau cadrelor didactice auxiliare (inclusiv cei pensionaţi); 
d) copiii preoţilor bisericilor fondatoare ale Universităţii. 
e) angajaţii cu funcţia de bază ai Fundaţiei Sapientia şi ai Universităţii, respectiv 
copiii acestora. 
 
4. Candidaţii precizează în fişa de înscriere limba în care doresc să susţină examenul de 
admitere, respectiv faptul dacă doresc sau nu să ocupe loc cu contribuţie la taxă, în cazul în care sunt admişi pe acest tip de loc. Candidaţii la programele de studiu care 
au anunţat şi locuri cu taxă integrală trebuie să declare dacă acceptă sau nu plata 
taxei integrale, în cazul în care este admis pe un astfel de loc. 
Dacă în cadrul unui domeniu de licenţă se organizează admitere pentru mai multe 
specializări, sau criteriile de selecţie la mai multe specializări sunt comune, candidatul 
stabileşte opţiunile de admitere în fişa de înscriere. După încheierea înscrierilor 
aceste opţiuni nu pot fi modificate. Candidatul este obligat să precizeze corect toate 
datele cerute de reglementările naţionale, prevăzute în fişa de înscriere. Dosarele de 
înscriere incomplete nu vor fi luate în considerare. 
 
5. La înscriere se eliberează legitimaţie de admitere pentru acei candidaţi, care susţin 
probe de admitere scris şi/sau oral, care este valabilă pentru identificarea candidatului 
pe toată perioada examenului de admitere. Pentru identificarea candidatului în scopul 
participării la examene, pe lângă legitimaţia de admitere este necesar şi actul de 
identitate. 
 
6. Comisia de admitere a facultăţii raportează zilnic către Comisia de admitere a 
Universităţii situaţia candidaţilor înscrişi la examenul de admitere. 
 
7. În cazul nereuşitei sau retragerii de la admitere, dosarul de concurs se returnează 
candidatului sau reprezentantului acestuia în baza actului de identitate. 
 
8. În cazul retragerii candidatului înaintea începerii examenului de admitere taxa de 
admitere se returnează, la cerere, în proporţie de 75%.